Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met
betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door
citygamegroup waaronder begrepen huntnederland.nl, thehunt.be, huntgame.de,
weddinggame.nl, www.weddinggame.be, weddinggame.de, www.hangovergame.nl,
www.hangovergame.be, hangovergame.de www.sherlockgame.nl,
www.sherlockgame.be, sherlockgame.de, citygamegroupnl, partygameshop.com,
citygamegroep.nl
2. Bedrijfsgegevens
citygamegroup
Thorbeckelaan 23
2564BE Den Haag
Telefoonnummers: +31(0)70-4500125
+31(0)6- 24 20 19 56
E-mail: info@citygamegroup.com
Kamer van Koophandel: 51794624
Bank: ING
Rekeningnummer: NL02 INGB 0006 002
4.1 Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Onder
schriftelijk wordt mede verstaan: een boeking per e-mail, of het invullen en versturen van
het reserveringsformulier via de website.
4.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat, is
de wederpartij in deze overeenkomst en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
4.3 Bij het boeken van het arrangement vermeld de wederpartij het aantal deelnemers,
met een minimum van negen personen.
4.4. Wanneer er bij aanvang of gedurende het arrangement blijkt dat er meer personen
deelnemen dan aanvankelijk bij de boeking is gemeld, behoudt Citygamegroup zich het
recht voor om de wederpartij na te factureren.
5. Reserveringssom
5.1 De gepubliceerde reserveringssom geldt per persoon voor de vastgestelde steden.
De totale reserveringssom wordt vastgesteld met een minimum van negen personen.
5.2 De totale reserveringssom van de groep wordt in de boekingsbevestiging vermeld
is inclusief het gebruik van de GPS-telefoontoestellen en de plattengronden.
5.3 In deze reserveringssom zijn (extra) consumpties en eventuele extra materialen niet
inbegrepen. Wanneer de wederpartij (een van) deze mogelijkheden bij het arrangement
wilt boeken, gelden andere bedragen.
5.4 Wanneer de wederpartij het arrangement in een afwijkende stad wilt uitvoeren (zie
5.1), wordt er een op maat gemaakte boeking opgesteld.
5.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend
waren tijdens de boeking. Citygamegroup behoudt zich het recht voor om vóór het
totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door
prijsverhoging van derden (zie artikel 7.2), waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.
6. Betaling
6.1 De betaling van het arrangement dient uiterlijk 24 uur voor de datum van
het arrangement volledig te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Het niet tijdig betalen of het niet ondertekenen van de bevestiging leidt niet tot annulering
van de boeking door de wederpartij. Voor annuleringsvoorwaarden, zie artikel 10.
6.3 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor
rekening van wederpartij. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
6.4 Indien Citygamegroup hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening
van wederpartij. Over de gemaakte incassokosten is de wederpartij rente verschuldigd.
7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Citygamegroup zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Citygamegroup het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Citygamegroup
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Citygamegroup worden verstrekt.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Citygamegroup zijn verstrekt, heeft Citygamegroup het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan
de wederpartij in rekening te brengen.
7.5 Citygamegroup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Citygamegroup is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Citygamegroup
kenbaar behoorde te zijn.
8. Begin- en eindtijd
8.1 De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de boekingsbevestiging vastgelegd. Indien het
arrangement aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, kan
Citygamegroup eventuele extra kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
8.2 Wanneer de deelnemers niet dan wel te laat verschijnen, is (gedeeltelijke) teruggave
van de groepssom niet mogelijk.
9. Wijzigingen door de wederpartij
9.1 De reservering kan door de wederpartij in overleg met Citygamegroup gewijzigd
worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het
aantal deelnemers, gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 10.3.
9.2 Verzoek tot wijziging dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10. Annulering door de wederpartij
10.1 Een reservering kan tot en met veertien (14) dagen voor het bedoelde tijdstip door de
wederpartij kosteloos worden geannuleerd. Indien een reservering op een latere datum
ongedaan wordt gemaakt worden per reservering de volgende annuleringskosten in
rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a. annulering na 14 dagen voor het bedoelde tijdstip: 50% van de groepssom
b. annulering van één dag (24 uur) of minder voor bedoeld tijdstip: 100% van
de groepssom
10.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
10.3 Vermindering van het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 24 uur voor het bedoelde
tijdstip, met in achtneming van het minimum aantal personen van tien, kosteloos
worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt.
10.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij zijn eigen verzekeraar af te sluiten.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Citygamegroup kan jegens de wederpartij slechts aansprakelijk zijn voor de schade
die voortvloeit uit de contractuele verplichtingen als er sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van Citygamegroup of ander grond volgens de dwingende bepalingen van het
Burgerlijk wetboek.
11.2 Door Citygamegroup wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge
van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de
deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de het arrangement.
11.3 Aansprakelijkheidstellingen van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is, kunnen nimmer
op Citygamegroup worden verhaald. Hieronder wordt verstaan:
aansprakelijkheidsstellingen die voortvloeien uit de Wegenverkeerswet 1994, art. 6:162 van
het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) of ieder andere grondslag anders dan de
contractuele aansprakelijkheid.
11.4 Citygamegroup is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 Citygamegroup aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de wederpartij reeds
gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.
11.6 Indien Citygamegroup aansprakelijk kan worden gesteld, dan is de hoogte van deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het arrangement.
11.7 Het bovenstaande laat de wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend
rechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek onverlet.
11.8 De kosten voor het verlies van de telefoontoestellen worden, met een minimum van €
200,- per telefoontoestel, in rekening gebracht.
11.9 Wanneer er gedurende het arrangement water-,val-, of stootschade ontstaat aan de
telefoontoestellen, worden er eveneens nog nader te bepalen kosten in rekening gebracht.
12. Programmawijzigingen
12.1 Alleen Citygamegroup behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het
arrangement, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet
verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.
12.2 Indien door omstandigheden door Citygamegroup wordt besloten, dat het
programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht,
verplicht Citygamegroup zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de wederpartij.
12.3 Indien Citygamegroup besluit het arrangement niet door te laten gaan, verplicht
Citygamegroup zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter
waarde van het betreffende arrangement, zodat dit op een andere datum door kan gaan.
13. Overmacht
13.1 Citygamegroup is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt. De alsdan gesloten overeenkomst zal
worden ontbonden en indien er betalingen zijn verricht, worden deze geretourneerd.
13.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Citygamegroup geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Citygamegroup niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
13.3 Citygamegroup heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Citygamegroup zijn
verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Citygamegroup kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is Citygamegroup gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
14. Opschorting en ontbinding
14.1 Citygamegroup is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Citygamegroup ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
14.2 Voorts is Citygamegroup bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt en
zijn de vorderingen van Citygamegroup op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Citygamegroup de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
14.4 Citygamegroup behoudt steeds het recht schadevergoeding, waaronder
winstderving, te vorderen
15. Klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de wederpartij een
gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de
eerste werkdag bij Citygamegroup worden ingediend. Als directe indiening van een klacht
niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen
één week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Citygamegroup. Voor
klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Citygamegroup het recht deze niet
ontvankelijk te verklaren.
16. Geschillen
16.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.2 De Burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Citygamegroup is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, voor zo ver de wettelijke bepalingen dit toestaan
17. Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht
van toepassing.
18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
18.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is
de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
18.2 Wanneer enig bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, wordt
deze bepaling dusdanig vervangen zodat de grondslag voor de vernietiging van de
bepaling dit wel toelaat en wordt de uitleg in overeenstemming met de overige bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden gegeven.
18.3 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google